Projekty

“ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZAKŁADU PAMAPOL S. A. POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”

 

Ogólna wartość zadania: : 2 847 744,90 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości
2 761 952,00 zł

 

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres prac obejmować będzie zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 992,2 kWp.

Elektrownia fotowoltaiczna przeznaczona będzie do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Zestawy nie będą zaopatrzone w urządzenia magazynujące energię. Energia elektryczna wytwarzana przez instalację będzie zużywana na własne potrzeby natomiast jej ewentualne nadwyżki będą odbierane poprzez sieć elektro-energetyczną. Energia produkowana przez system będzie stale dostarczana do sieci, użytkownik (Wnioskodawca) będzie stale kontrolował ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokona rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym. Proponowany system będzie bezobsługowy, oznacza to, że nie będzie wymagać dozoru użytkownika.

 

Elementy zestawu:

 1. Moduły PV – monokrystaliczne panele fotowoltaiczne typu P, ogniwa połówkowe (half cel) o mocy 550 W
 2. Inwertery – urządzenia zapewnią przetworzenie prądu stałego DC na przemienny AC, maksymalną sprawność 98%, wyposażone w zintegrowaną ochronę przepięciową na AC i DC.
 3. Konstrukcja – moduły instalacji zostaną połączone i zamontowane na gruncie, na terenie należącym do zakładu Pamapol S. A.
 4. Zewnętrzna rozdzielnia niskiego napięcia
 5. Okablowanie – kompletne okablowanie farmy, od połączeń między panelami aż do miejsca połączenia z siecią po stronie nN.

 

Wykonanie ww. instalacji znacząco poprawi efektywność energetyczną zakładu Pamapol. Instalacja wytwarzać będzie rocznie około 850 MWh czystej „zielonej” energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

“Budowa instalacji do higienizacji i granulacji osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładzie Pamapol S. A.”

 

Ogólna wartość zadania: 786 500,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości
776 500,00 zł

 

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres prac obejmować będzie zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji higienizacji i granulacji osadów ściekowych.

 

Komplet urządzeń technologicznych obejmuje:

 • Poziomy silos wapna palonego wysokoreaktywnego typ SWP-S30 P
 • Układ transportu wapna przenośnik ślimakowy wapna typ PSW-SS 160/600 R
 • Węzeł reakcyjny granulator osadu z wapnem palonym wysoko reaktywnym typ BIO-VARIA GO 1.0/400 z dozownikiem mikroporcjowym wapna typ DMP-SS 50/300
 • Przenośnik osadu odwodnionego z prasy do granulatora typ PSBW-SS 200/400 U
 • Przenośnik osadu odwodnionego (ewakuacyjny) pomijający układ granulacji typ PSBW-SS 200/500 U
 • Skruber z układem wentylacyjnym
 • Przenośnik taśmowy osadu zhigienizowanego PT-SS 500/600
 • Podest pod prasę
 • Podest pod granulator
 • Układ zasilająco-sterowniczy

 

Wykonanie instalacji higienizacji i granulacji osadów ściekowych znacząco zmniejszy ilość odpadów generowanych przez wnioskodawcę – Pamapol S. A. Instalacja pozwoli wyeliminować w skali roku 900 Mg osadu nieodwodnionego (600 Mg osadu odwodnionego) – odpad o kodzie 02 02 04 zostanie przetworzony na przyjazny i bezpieczny dla środowiska granulat.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Pamapol S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowatorskiej gamy dań typu „zero waste” o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych”

 

Celem głównym projektu jest opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy typu „zero waste” o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych w okresie IX 2020 r – VIII 2021 r, która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

 

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Określenie parametrów procesu obróbki termicznej i enzymatycznej korpusu drobiowego gwarantujących wysoką wydajność procesu wytwarzania bulionu – bazy do wytwarzania dań zero waste
 • Opracowanie składu recepturowego nowej gamy dań typu zero waste (zup) o wysokim potencjale prozdrowotnym i jakościowym
 • Dobór warunków obróbki termicznej i skalowanie procesu
 • Prognozowanie terminów przydatności do spożycia nowych produktów
 • Zweryfikowanie procesu produkcji nowej gamy dań typu zero waste (zup) w warunkach rzeczywistych, optymalizacja oraz określenie warunków brzegowych gwarantujących otrzymywanie produktów o wysokich walorach prozdrowotnych i najwyższej jakości.

 

Osiągniecie ww. celów rozplanowano na 2 etapy:

 

I. Badania przemysłowe obejmujące projektowanie nowej gamy dań typu „zero waste”(zup) o wysokim potencjale prozdrowotnym i jakościowym oraz dobór warunków procesu otrzymywania w skali wielkolaboratoryjnej.

II. Prace rozwojowe obejmujące testowanie i optymalizację procesu otrzymywania nowatorskiej gamy dań typu „zero waste” (zup) o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych w docelowych warunkach pracy.

Osiągnięcie ww. celów wyraża wskaźnik rezultatu:

1) Liczba wdrożonych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu – 1 szt.

2) Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych -1 szt.

Grupy docelowe projektu obejmą:

 • Wnioskodawcę i współpracowników z ośrodków badawczych,
 • Sektor spożywczy
 • Społeczeństwo

Całkowita wartość projektu 2 605 926,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 1 425 185,96 PLN


Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i in

Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Rozwój potencjału innowacyjnego Przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału Pamapol S.A. do prowadzenia działalności B+R+I dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na inwestycję spółki w infrastrukturę B+R polegającą na rozwoju istniejącego działu B+R i przekształceniu go w centrum badawczo-rozwojowe w okresie XII 2018 – XII 2021 r.

Wartość projektu: 12 049 868,69 zł

Kwota dofinansowania:  3 428 824,42 zł


 

Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw

Informacje o projekcie:

Celem głównym projektu jest opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych w okresie VI 2019 r – VI 2020 r.

Wartość projektu: 2 526 220,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 297 201,15 zł

JESTEŚMY NATURALNI

skladniki copy

SKŁADNIKI

Nasze produkty to polskie, w pełni naturalne składniki. Warzywa, świeże zioła i przyprawy to owoce naszych rodzinnych upraw.

pochodzenia copy

POCHODZENIE

Wszystkie surowce pochodzą ze sprawdzonych źródeł o wysokich kryteriach procesu produkcji.

smak

SMAK

Naturalny smak jest naszym priorytetem, dlatego unikamy sztucznych dodatków oraz konserwantów.

srodowisko

ŚRODOWISKO

Kochamy przyrodę! Chcemy, by nasza technologia pozwalała jeszcze bardziej dbać o środowisko, nad czym nieustannie pracujemy.